Regulaminy


1. WYCIĄG ZE STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
DOTYCZĄCY KOŁA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1
Polski Związek Wędkarski, w skrócie PZW, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym,
samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa i sportu wędkarskiego, kontynuatorem
tradycji zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.
§ 2
1. Podstawą prawną działania Związku jest:
a) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104
z 1989 r. z późniejszymi zmianami);
b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298
z 2005 r. z późniejszymi zmianami);
c) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 89, poz. 889 z 1996 r.
z późniejszymi zmianami);
d) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późniejszymi zmianami);
e) Statut Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Związek jest organizacją uprawnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych
w zakresie kwalifikowanego sportu wędkarskiego.
§ 3
1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
i organów naczelnych jest m.st. Warszawa.
2. Strukturę organizacyjną Związku tworzą koła i okręgi, jako jednostki terenowe Związku.
3. Osobowość prawną mogą posiadać okręgi, jako terenowe jednostki organizacyjne.
4. Okręg może być organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy określonej
w § 2 ust. 1 lit. d.
5. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji wędkarskich.
§ 4
1. Związek używa godła i barw, a władze i organy Związku pieczęci określającej ich nazwę.
2. Wzór godła i barw ustala, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Godło Związku podlega ochronie prawnej.
4. Wzór pieczęci Związku ustala Zarząd Główny.
5. Związek obchodzi w dniu 19 marca święto wędkarstwa polskiego – Dzień Wędkarza.
§ 5
1. Związek opiera działalność na pracy społecznej swych członków, a do prowadzenia spraw
moŜe tworzyć biura i jednostki gospodarcze oraz zatrudniać pracowników.
2. Do dokonywania za Związek czynności z zakresu prawa pracy upoważnieni są
odpowiednio: dyrektor biura Zarządu Głównego i dyrektorzy biur zarządów okręgów.
3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora biura wykonuje prezes
odpowiedniego zarządu w trybie określonym w § 30 pkt 24 i § 46 pkt 25.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Związku
§ 6
Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,
użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki
wędkarskiej.
§ 7
Cele Związku realizowane są poprzez:
1) reprezentowanie interesów Związku w kraju i za granicą;
2) współpracę z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami
wędkarskimi;
3) współpracę z organizacjami i instytucjami proekologicznymi;
4) współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów
wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym;
5) współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w zakresie ochrony
ginących gatunków ryb i ich restytucji;
6) nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej
i wędkarskiej;
7) prowadzenie ośrodków zarybieniowych;
8) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność
statutową;
9) prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu
wędkarstwa i rekreacji;
10) upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów wędkarskich w kraju
oraz uczestnictwo w takich zawodach za granicą;
11) organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich;
12) organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące
w polskich związkach sportowych;
13)wyłanianie kadry narodowej w dyscyplinach kwalifikowanego sportu wędkarskiego;
14) popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży oraz
prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w tym zakresie;
15) edukację wędkarską i turystykę;
16) resocjalizację, zwalczanie nałogów i patologii społecznych oraz pracę ze
środowiskami zagrożonymi wychowawczo;
17) prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską;
18) prowadzenie działalności wydawniczej;
19) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
20) podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji
celów Związku.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§ 8
Związek zrzesza członków:
1) zwyczajnych,
2) uczestników,
3) wspierających.

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna
i uznaje Statut Związku oraz wniosła wymagane składki.
2. Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba fizyczna w wieku poniŜej 16 lat, za
zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga materialnie
Związek.
4. Członkiem Związku może być cudzoziemiec.
§ 10
1. O przyjęciu do Związku członków zwyczajnych i członków uczestników decyduje zarząd
koła.
2. O przyjęciu do Związku członków wspierających decyduje zarząd jednostki organizacyjnej
Związku, do której wpłynęła deklaracja.
3. Ewidencję członków prowadzi zarząd koła.
§ 11
1. Przyjęcia do Związku odmawia się osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat była karana
za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub była wydalona ze Związku
prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
2. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku, przysługuje prawo odwołania
do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.
3. Skreślenia członka Związku z ewidencji dokonuje zarząd koła po ustaniu członkostwa.
§ 12
Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) zgonu;
2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego koła;
3) nieopłacenia składki rocznej w terminie, jeżeli zarząd koła uzna opóźnienie
za nieusprawiedliwione;
4) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.
§ 13
Członek Związku, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma
prawo:
1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu koła;
2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych
w niniejszym Statucie;
3) kierować wnioski i skargi do właściwych władz i organów Związku oraz uzyskiwać
odpowiedzi w terminach ustawowych, właściwych dla postępowania
administracyjnego;
4) korzystać ze wszystkich urządzeń i rodzajów działalności Związku na zasadach
określonych przez władze Związku;
5) uprawiać wędkarstwo w wodach Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i obowiązującym w PZW „Regulaminem amatorskiego połowu ryb”;
6) otrzymywać i nosić odznaki Związku;
7) do zwrotu kosztów podroży i wypłaty diet, na zasadach ogólnych, w związku z
realizacją zadań statutowych;
8) pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach albo organach Związku danego
szczebla organizacyjnego;
9) przenieść się do innego koła wraz z kartą ewidencyjną, z zachowaniem nabytych praw
członkowskich.

§ 14
Członek Związku ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
2) kierować się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego
imienia Związku;
3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku i wynikające z
pełnionych funkcji w Związku;
4) chronić i pomnażać mienie Związku jako dobro wspólne;
5) przestrzegać przepisów z zakresu rybactwa, wędkarstwa i ochrony przyrody;
6) należeć tylko do jednego koła PZW;
7) aktualizować dane osobowe i adres zamieszkania;
8) wnosić składkę członkowską nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.
§ 15
1. Za zasługi w działalności statutowej członek Związku może otrzymać odznaki honorowe
PZW, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia:
1) odznakami honorowymi PZW są:
a) złota odznaka PZW z wieńcami,
b) złota odznaka PZW,
c) srebrna odznaka PZW,
d) medal Za zasługi w rozwoju wędkarstwa,
e) medal Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim,
f) odznaka Wzorowy Młody Wędkarz.
2) odznakami okolicznościowymi są odznaki i medale;
3) wyróŜnieniami są: puchary, dyplomy uznania, nagrody rzeczowe.
2. Za szczególne zasługi dla PZW członek Związku może otrzymać tytuł „Członek Honorowy
PZW”. Osoba uhonorowana tym tytułem jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na
rzecz Związku.
3. Jednostkom terenowym Związku, dla uznania dorobku, Zarząd Główny może przyznać
zbiorową odznakę „Za zasługi dla PZW”.
4. Osobom nie będącym członkami PZW oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla
wędkarstwa i PZW, Zarząd Główny może przyznać odznakę „Zasłużony dla Polskiego
Związku Wędkarskiego”.
5. Zasady nadawania odznak honorowych i medali oraz tytułu „Członek Honorowy PZW”
określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.
§ 16
1. Członek Związku nieprzestrzegający obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 podlega
odpowiedzialności organizacyjnej przed sądem koleżeńskim.
2. Karami wymierzanymi przez sąd koleŜeński są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie prawa do wędkowania w wodach PZW na okres do dwóch lat,
4) zawieszenie w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat,
5) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem tytułów honorowych i odznak
Związku.
3. Kara podlega wpisowi do karty ewidencyjnej.
4. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 następuje po upływie roku od
uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 następuje po dwóch latach od upływu
terminu, na który zostały orzeczone albo po roku od tego terminu, orzeczeniem właściwego
sądu koleŜeńskiego.

6 Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną
w ust. 2 pkt 2-5 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, traci prawo do pełnienia
funkcji we władzach i organach Związku i nie może być do nich wybierany do czasu
zatarcia kary.
7. Członek Związku naruszający przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego podlega karze.
Rodzaje kar oraz procedurę ich udzielania określają przepisy dyscyplinarne sportu
wędkarskiego.

ROZDZIAŁ VI
Koła Związku

§ 52
1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku, powoływaną uchwałą zarządu
okręgu, która określa teren działania, minimalną liczbę członków i zakres sprawowanej
opieki nad wodami.
2. Koła mogą tworzyć sekcje, będące ich komórkami organizacyjnymi.
3. Koła mogą tworzyć kluby zainteresowań wędkarskich.
§ 53
1. Władzami koła są:
1) walne zgromadzenie członków koła,
2) zarząd koła – między walnymi zgromadzeniami członków koła.
2. Organami koła są:
1) komisja rewizyjna,
2) sąd koleżeński.
3. Walne zgromadzenia członków koła mogą być:
1) zwyczajne:
a) sprawozdawcze,
b) sprawozdawczo-wyborcze,
2) nadzwyczajne.
4. Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła odbywa się corocznie, a walne
zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła co 4 lata, w terminach
uzgodnionych z zarządem okręgu.
5. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia członków koła, zarząd koła powiadamia
członków lub delegatów, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.
6. Zarząd koła zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła:
1) na żądanie zarządu okręgu,
2) na podstawie własnej uchwały,
3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej koła,
4) na wniosek 1/3 członków lub delegatów koła.
7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła podejmuje uchwały tylko w sprawach,
do rozpatrzenia których zostało zwołane.
8. Walne zgromadzenie członków koła jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym
terminie, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie,
bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia.
9. W kołach posiadających sekcje, w walnym zgromadzeniu członków koła, biorą udział
delegaci wybrani na zebraniach sekcji, według ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd
koła. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji.
§ 54
Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu
koleżeńskiego;
2) podejmowanie, na wniosek komisji rewizyjnej na walnym zgromadzeniu sprawozdawczowyborczym
członków koła, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu
koła;
3) ustalanie składu liczbowego władz i organów koła;
4) wybór prezesa i członków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;
5) wybór delegatów i ich zastępców na okręgowy zjazd delegatów według ordynacji
wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu;
6) uchwalanie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu
preliminarza budŜetu przez zarząd okręgu;
7) zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia
ekwiwalentu.
§ 55
1. Zarząd koła składa się z 5 do 15 członków wraz z jego prezesem, wybieranych przez walne
zgromadzenie członków koła, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd
okręgu.
2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu koła, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni
od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie na wniosek prezesa:
- wiceprezesów,
- sekretarza,
- skarbnika,
- gospodarza koła.
3. Zarząd koła odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ raz w miesiącu.
Posiedzenia zarządu koła zwołuje prezes lub wyznaczony przez niego członek zarządu.
4. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą koła kieruje oraz je reprezentuje prezes lub
wyznaczony przez zarząd koła jego członek.
§ 56
Do zakresu działania i kompetencji zarządu koła należy:
1) kierowanie pracą koła w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami członków koła;
2) realizowanie uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła;
3) zwoływanie walnego zgromadzenia członków koła;
4) realizowanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej;
5) rozpatrywanie wniosków okręgowej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej koła;
6) uchwalanie ordynacji wyborczej dla sekcji;
7) uchwalanie planu pracy i preliminarza budżetowego;
8) przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji oraz skreślanie z listy członków zgodnie
z § 11;
9) podejmowanie uchwał o działalności sekcji i klubów zainteresowań wędkarskich,
na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny o ich tworzeniu,
funkcjonowaniu lub likwidacji;
10) uchwalanie regulaminów regulujących wewnętrzną działalność koła;
11) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie odznak i wyróŜnień
okolicznościowych koła;
12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań koła;
13) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;
14) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności;
15) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód na swoim terenie
działania;
16) administrowanie, na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu, powierzonym majątkiem
okręgu, w tym zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków
zatwierdzonych w budżecie koła;
17) prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości Statutu, etyki wędkarskiej, Regulaminu
amatorskiego połowu ryb, zasad i technik wędkowania oraz popularyzacja wiedzy o
ochronie wód i gospodarce rybackiej;
18) wnioskowanie o powołanie komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską;
19) powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych zarządów kół.
§ 57
Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie
członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
i sekretarza.
§ 58
1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła naley:
1) kontrolowanie działalności koła, nie rzadziej niż raz do roku;
2) występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarządu koła;
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu członków koła;
4) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła na
walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym członków koła.
2. Przedstawiciel komisji rewizyjnej koła ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach zarządu koła.
§ 59
1. Sąd koleżeński koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez walne zgromadzenie
członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i
sekretarza.
2. Sąd koleżeński koła składa sprawozdanie z całokształtu działalności na walnym
zgromadzeniu członków koła.
§ 60
Sąd koleŜeński koła orzeka w zespołach złozonych z trzech członków, z których jeden,
wyznaczony przez przewodniczącego sądu koła, jest przewodniczącym zespołu orzekającego.
§ 61
Sąd kolezeński koła, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła,
z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach koła lub władzach
i organach wyższych szczebli.
§ 62
Na podstawie porozumień dwu lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół sąd
koleżeński.